CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Zapewnienie zgodności produkowanych wyrobów z wymogami i regulacjami prawnymi (Product Compliance)

Zapewnienie zgodności produkowanych wyrobów z wymogami i regulacjami prawnymi (Product Compliance)

System zapewniania zgodności z wymogami i regulacjami prawnymi jest nieodłącznym elementem dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Skuteczny system zapewniania zgodności  musi być zintegrowany z celami biznesowymi organizacji i obecny na każdym jej szczeblu. Sprawnie funkcjonujący system zapewniania zgodności daje dużą przewagę konkurencyjności przedsiębiorstwa i wyróżnia je na rynku. Wpływa pośrednio na działalność całej firmy.

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w dziale Logistyki, Zakupów, Jakości, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wymogów prawnych oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH oraz dyrektywy RoHS2 i RoHS3 oraz bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów jakim podlegają producenci i importerzy wyrobów.

W ramach dwudniowego szkolenia zostaną omówione metody i narzędzia stosowane do weryfikacji używanych materiałów i  produkowanych wyrobów, pod kątem ich zgodności z tymi regulacjami oraz narzędzia służące do komunikacji z dostawcami i klientami, a także narzędzia ułatwiające weryfikację i analizę otrzymanych informacji od dostawców. Na szkoleniu zostaną omówione sposoby monitorowania zmian w przepisach prawnych oraz ich interpretacji a także zostaną przedstawione przykłady deklaracji zgodności.

Plan szkolenia:

Dzień 1:

 1. Określenie wymagań i obowiązków prawnych dla producentów, importerów  oraz podmiotów wprowadzających wyrób na rynek europejski.
 2. Rozporządzenie REACH – cel, zakres, obowiązki.
 3. Rola w łańcuchu dostaw, karty charakterystyki i scenariusze narażenia.
 4. Omówienie wytycznych dyrektywy RoHS2 i RoHS3.
 5. Dyrektywa RoHS2 i RoHS3 na świecie.
 6. Uregulowania polskich przepisów prawnych implementujących dyrektywę RoHS2, RoHS3 i rozporządzenie REACH.
 7. Wymagania i konsekwencje wynikające z dyrektywy RoHS2, RoHS3 oraz rozporządzenia REACH.
 8. Aspekty praktyczne dyrektywy RoHS2, RoHS3 i rozporządzenia REACH.
 9. Problematyka i konsekwencje klasyfikacji wyrobów do danej grupy produktowej.

Dzień 2:

 1. Ustawa Dodd -Frank Act i wymagania prawne dotyczące bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów.
 2. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz zasady dotyczące zachowania należytej staranności.
 3. Minerały Konfliktu w EU.
 4. Przegląd narzędzi do komunikacji z dostawcami i klientami.
 5. Przegląd narzędzi do weryfikacji i analizy otrzymanych informacji od dostawców.
 6. Weryfikacja stosowanych materiałów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 7. Weryfikacja wytwarzanych wyrobów pod kątem ich zgodności z wymogami prawnym.
 8. Przygotowanie dokumentów oraz deklaracji zgodności.
 9. Dyrektywy Nowego Podejścia.
 10. Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS2 i RoHS3.
 11. Sposoby monitorowania zmian w przepisach.
 12. Procedury mające na celu zapewnianie zgodności z wymogami prawnym w przedsiębiorstwie.
 13. Monitorowanie i ocena skuteczności działania systemu.