CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i realizacji warsztatów.

§ 1

1. Centrum Szkoleń Profesjonalnych zwane dalej CSPROF, zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego warsztaty szkoleniowe w zakresie określonym w formularzu zamówienia.

2. Zmiana zakresu warsztatów szkoleniowych i harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2

1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

a) wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy) formularza zamówienia szkolenia/warsztatu lub wewnętrznego zamówienia Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: info@csprof.pl;

b) terminowe uregulowanie płatności, o których mowa w §3.

§ 3

1. W zamian za przeprowadzenie szkolenia/warsztatów CSPROF przysługuje wynagrodzenie określone w zamówieniu.

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez CSPROF po realizacji szkolenia.

3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy: 51 1050 1748 1000 0090 7633 6107 w terminie określonym na fakturze.

5. Zamawiający upoważnia CSPROF do wystawienia faktury VAT bez podpisu klienta.

6. CSPROF zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

§ 4

1. Do obowiązków CSPROF należy:

a) zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty/trenera do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych;

b) przygotowanie programu warsztatów szkoleniowych i jego wykonanie;

c) udostępnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych, chyba że zamawiający zdecyduje inaczej;

d) zapewnienie każdemu uczestnikowi warsztatów samodzielnego stanowiska komputerowego wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie o konfiguracji niezbędnej do realizacji szkolenia warsztatu, chyba że zamawiający zdecyduje inaczej.

2. CSPROF nie odpowiada za obecność na szkoleniu uczestników wskazanych przez Zamawiającego. Specjalista/trener CSPROF przeprowadzi warsztaty szkoleniowe wg programu niezależnie od obecności wszystkich osób. Nieobecność na szkoleniu wszystkich lub części uczestników nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia CSPROF lub przeprowadzenia dodatkowych, nieodpłatnych warsztatów szkoleniowych dla osób nieobecnych, jeżeli specjalista/trener był gotów przeprowadzić warsztaty w umówionym terminie.

3. Oprogramowanie specjalistyczne oraz materiały i skrypty udostępnione przez CSPROF w ramach realizacji warsztatów szkoleniowych znajdują się w wyłącznej dyspozycji CSPROF i podlegają ochronie na podstawie przepisów o własności intelektualnej. W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się nie wykonywać żadnych z niżej wymienionych działań:

a) modyfikacja, adaptacja, zmiana, łączenie lub tłumaczenie materiałów oraz tworzenie prac pochodnych na ich podstawie;

b) wypożyczanie, sprzedaż lub innego rodzaju przekazywanie materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej;

c) kopiowanie lub jakiekolwiek powielanie materiałów bez pisemnej zgody CSPROF

§ 5

1. Każda ze stron jest uprawniona do zmiany terminu warsztatów bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji, nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem jego rozpoczęciem, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie warsztatów danej grupy okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione.

2. Informacja o odwołaniu warsztatów szkoleniowych wymaga formy pisemnej i powinna być skierowana do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wskazanej w formularzu zamówienia.

3. Strona odwołująca proponuje termin, w którym mogłoby się odbyć odwołane warsztaty szkoleniowe. Termin powinien być uzgodniony przez strony w ciąg 10 dni roboczych od dnia, w którym miałoby się odbyć planowane warsztaty.

4. W przypadku odwołania warsztatów przez jedną ze stron z naruszeniem ust 1 lub 2 strona ponosząca za to odpowiedzialność zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony do uiszczenia kary umownej w wysokości 25% ceny netto wartości zamówienia.

5. Do odwoływania lub zmian terminów warsztatów uprawnieni są Reprezentanci wymienieni w formularzu zamówienia.

§ 6

1. W przypadku braku odmiennych uregulowań niniejszej Umowy, strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem następujących sytuacji:

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z winy umyślnej jednej ze stron umowy, strona ta ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody;

b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z innych przyczyn niż wina umyślna danej strony, odpowiedzialność tej strony jest ograniczona do wartości wypłaconego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.

§ 7

1. Wszelkie dokumenty, informacje i postanowienia dotyczące zamówienia są poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie do wiadomości stron zamówienia w celu jego realizacji.

2. Strony podejmą stosowne środki wobec swoich pracowników i innych osób związanych z realizacją zamówienia w celu zapewnienia poufności dokumentów i informacji.

3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 czerwca 2024 r. do odwołania lub wprowadzenia nowej rewizji przez CSPROF.