CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Szkolenia jakościowe


APQP – Zaawansowane Planowanie Jakości

Właściwie zarządzany proces planowania wdrażania projektu, a przede wszystkim poprawne zrozumienie tego procesu jest obecnie wiedzą elementarną, wymaganą w branży motoryzacyjnej zarówno dla kierowników jak i inżynierów oraz specjalistów.
Umiejętność zapewnienia ciągłości pracy, zrównoważenia wysiłku nad poszczególnymi zadaniami, ograniczenie ryzyka poprzez identyfikację zadań trudnych oraz stworzenie ram kontroli przebiegu projektu, powinno uchronić każdą organizację przed problemami w produkcji seryjnej.

Szkolenie z wdrażania wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oparte jest o wymagania IATF 16946, podręcznik APAP edycja 3 oraz o specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (Ford, Opel, VW).
Poza tym omówienie powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych produktów, zalecane metody i narzędzia stosowane na etapie projektowania wyrobu, procesu oraz jego uruchomienia, ze szczególnym uwzględnieniem FMEA, planów kontroli.

PPAP – Proces Zatwierdzania Części do Produkcji

Tendencja przenoszenia produkcji z rejonów Europy Zachodniej do środkowo-wschodniej części kontynentu, potocznie zwanej Low Cost Country (LCC), sprawia, iż polscy przedsiębiorcy muszą orientować się zarówno w temacie transferów produktu seryjnego, jak i przyjmowania zupełnie nowych projektów. Wymusza to z kolei posiadanie wiedzy z zakresu zatwierdzania części do produkcji, czyli PPAP-u. Wiedza z tego zakresu pozwala starać się o nowe projekty, a tym samym stawać się konkurencyjnym na rynku. Z drugiej strony, znajomość powyższego tematu przyczynia się do lepszej współpracy ze swoimi poddostawcami.

Szkolenie ma na celu przygotowanie przedsiębiorstw do zatwierdzania części do produkcji zarówno produktów transferowanych jak i zupełnie nowych projektów. Prawidłowo zarządzany proces zatwierdzania części do produkcji powinien gwarantować nam dobrą jakość produktów oraz stabilność procesów wytwarzania, a tym samy powinien ograniczyć ilość ewentualnych problemów jakościowych. Szkolenie oparte jest o wymagania stawiane przez firmy Ford, Opel, oraz IATF 16949.

Zarządzanie Reklamacjami

Każde przedsiębiorstwo, które sprzedaje swoje produkty, jest narażone na otrzymywanie reklamacji. Niezadowolenie klienta w pierwszym odczuciu ma charakter negatywny, ale poprzez odpowiednie zarządzanie procesem reklamacyjnym jesteśmy w stanie wydobyć z każdej reklamacji wiele korzyści i pozytywnych informacji. Właściwie zarządzany proces reklamacyjny powinien usprawniać procesy jakościowe oraz produkcyjne w przedsiębiorstwie, a tym samym obniżać koszty wadliwości.

Proponowane przez nas szkolenie ma na celu usprawnienie procesu zarządzania reklamacjami, ulepszenie procesu związanego z rozpatrywaniem reklamacji oraz poprawną identyfikację podstawowych przyczyn ich wystąpienia. Prawidłowe zrozumienie procesu zarządzania reklamacjami przyczynia się do lepszego przygotowania przedsiębiorstwa do audytów przeprowadzanych przez klienta oraz jednostki certyfikujące. Szkolenie oparte jest o PN ISO 10002, IATF 16949 oraz w części praktycznej nawiązuje do wymagań firmy Opel i Ford. Omawiane są typowe procedury zarządzania reklamacjami (metodologia 8D, 5WHY, QRQC i inne). Analiza zgłoszonej reklamacji, planowanie i nadzorowanie działań korekcyjnych i korygujących.

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem

Wraz ze wzrostem wymagań stawianym procesom produkcyjnym, automatyzacją i ciągłym obniżaniem jego kosztów rośnie potrzeba i znaczenie narzędzi statystycznych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. W obecnych czasach, w dobie silnej konkurencji jedynym racjonalnym sposobem na zwiększenie zysku jest, nie podwyższanie ceny produktu, a obniżanie kosztów jego produkcji. Dodatkowo należy pamiętać, że 100% kontrola nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Te powyższe założenia nasuwają jeden wniosek: żadne z przedsiębiorstw produkcyjnych nie może się obejść bez przemyślanego użycia SPC. SPC jest jednym z elementów doskonalenia jakości. Umożliwia ono sterowanie procesem poprzez podejmowaniu działań w przypadku wystąpienia zakłócenia, w momencie kiedy dalej produkujemy „dobre sztuki”, ale już reagujemy w proces, żeby przywrócić jego stabilność i uzyskać odpowiednią zdolność. Takie podejście zaoszczędza nie tylko czas, ale również zmniejsza produkcję braków, co w konsekwencji przekłada się na większe zadowolenie klienta i większy zysk. Tak więc, tradycyjne podejście do jakości polegające na kontroli wyrobu gotowego, akceptacji tych które są zgodne ze specyfikacją, a odrzuceniu tych które są poza nią, nie ma racji bytu. Nowoczesne przedsiębiorstwo w procesie ciągłego doskonalenia, nie możę zapomnieć o wykorzystania SPC do rozwoju jakości swoich produktów. Można tutaj dodać, że stosowanie narzędzi SPC wymagane jest przez klientów z branży Automotive, i jest to pośrednie wymaganie IATF 16949.

MSA – Analiza Systemu Pomiarowego

Przyrządy kontrolno-pomiarowe są nierozłącznie związane z procesami produkcyjnymi. Wyniki pomiarów i kontroli są podstawą przy ocenie jego stabilności i zdolności, a na podstawie ich analizy steruje się procesem i podejmuje decyzje o jego poprawie czy optymalizacji. Potwierdzenie metrologiczne danego przyrządu pomiarowego, czyli wzorcowanie i stwierdzenie że przyrząd spełnia wyspecyfikowane wymagania, nie jest wystarczające. Aby podejmować strategiczne decyzje musimy mieć pewność, że przyrząd pomiarowy został dobrze dobrany do określonego zastosowania. Należy tutaj walidować nie przyrząd pomiarowy ale cały System Pomiarowy, czyli przyrząd pomiarowy w połączeniu z mierzonym detalem, operatorami w danym otoczeniu. Każdy z tych składników systemu pomiarowego wnosi swój wkład do zmienności otrzymywanych wyników pomiarów. Do tego celu wykorzystuje się narzędzia MSA – Analiza Systemu Pomiarowego. Ponadto mając zdolny system pomiarowy, zapewniający wiarygodne wyniki, możemy pójść o krok dalej, czyli przejść do Statystycznego Sterowania Procesem – SPC. Walidacja systemów pomiarowych jest podstawowym wymaganiem klientów z branży Automotive, a dodatkowo jest to pośrednie wymaganie IATF 16949.

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Normy ISO 9001 oraz IATF 16949 nakładają na przedsiębiorstwo obowiązek monitorowania wyposażenia używanego do kontroli procesu. Zapewnienie, że wyposażenie pomiarowe używane do wykazania zgodności materiałów/wyrobów i procesów z wymaganiami jest odpowiednio dokładne, dostępne w miejscach stosowania i objęte kontrolą metrologiczną są celami tego szkolenia.
Uczestniczy zapoznają się szczegółowo z elementami Procesu Potwierdzenia Metrologicznego. Poznają sposoby identyfikacji wyposażenia, zapoznają się z identyfikowalnością i metodami prowadzenia zapisów. Szczegółowo zostaną omówione wytyczne jakie w procesie nadzorowania nad wyposażeniem stawia norma ISO 10012. Podczas szkolenia zostaną omówione sposoby ustalania czasookresów między potwierdzeniami metrologicznymi, metody i wskaźniki oceny zdolności systemów pomiarowych. Podczas szkolenia zostanie również omówiona przykładowa procedura w zakresie nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

Metrologia długości i kąta

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z terminami związanymi z metrologią. Podczas szkolenia zostanie przedstawiona klasyfikacja przyrządów do pomiaru długości i kąta, zostaną omówione metody pomiarowe oraz właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych. Podczas szkolenia zostanie przekazana wiedza związana z budową i zasadą działania przyrządów suwmiarkowych, czujnikowych, mikrometrycznych, płytek wzorcowych i sprawdzianów. Zagadnienia związane z przyrządami pomiarowymi zostaną poparte warsztatami z użyciem powyższych przyrządów. Omówione zostaną typowe błędy występujące w pomiarach długości. Przekazana wiedza ma przygotować pracowników realizująych pomiary i inspektorów jakości do samodzielnej obsługi przyrządów do pomiaru długości i kąta. Dzieki temu szkoleniu pracownicy, którzy realizują pomiary, będą podejmowali słuszne decyzje o zgodności lub niezgodności z określonymi wymaganiami.

PFMEA – analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad

Analizę FMEA zaczęto stosować w latach 60 w USA w przemyśle zbrojeniowym i badaniach kosmicznych. Metoda została rozwinięta w przemyśle lotniczym, a w pod koniec lat 70 znalazła zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Analiza FMEA została zaadaptowana w latach 90 przez „wielką trójkę” (FORD, Chrysler, GM) i znalazła odzwierciedlenie w wytycznych QS 9000. Celem FMEA jest zidentyfikowanie potencjalnych wad produktu / procesu i wdrożenie takich działań, które wyeliminują lub zredukują ryzyko wystąpienia tych wad. Analiza PFMEA skupia się na procesie, a jej celem jest nie poprawa konstrukcji wyrobu, tylko optymalizacja procesu produkcyjnego. PFMEA znajduje zastosowanie w produkcji jednostkowej i masowej i umożliwia doskonalenia procesu poprzez ciągłą jego analizę. Na podstawie wyników tej analizy planowane i podejmowane są działania, które eliminują lub ograniczają przyczyny występowania wad. Poprawnie przeprowadzona analiza PFMEA ma charakter działań zapobiegawczych i dąży do zwiększenia bezpieczeństwa, jakości i niezawodności wytwarzanych wyrobów. Dodatkowo otrzymujemy narzędzie dzięki któremu mamy możliwość przygotowania właściwych Planów Kontroli, nadania właściwych priorytetów dla eliminacji problemów i dokumentujemy działania dokonywane na procesie. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia zadowolenia i satysfakcji klienta.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY IATF 16949

Przed firmami, które wdrożyły system zarządzania jakością oparty o standard motoryzacyjny IATF 16949 stoi wyzwanie ciągłego doskonalenia.

Narzędziem przyczyniającym się do doskonalenia procesów, są z całą pewnością audyty wewnętrzne. Aby stanowiły one wartość dodaną, osoby je przeprowadzające powinny posiadać odpowiednie kompetencje: m.in. praktyczną znajomość wymagań specyfikacji oraz umiejętność przeprowadzania audytów.

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną IATF 16949. Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzania audytów w branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem podejścia procesowego oraz wytycznych normy ISO 19011.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności praktycznej interpretacji wymagań IATF 16949, technik audytowania, stwierdzania niezgodności i formułowania wniosków z audytu. Poznają wytyczne IATF dotyczące audytowania i certyfikacji oraz znaczenie specyficznych wymagań klienta .

WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA W OPARCIU O SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ IATF 16949

Rynek motoryzacyjny stawia swoim dostawcom wysokie wymagania w zakresie jakości wyrobu i ciągłego doskonalenia procesów. W celu sprostania tym oczekiwaniom wiele firm podejmuje wyzwanie wdrożenia standardu zarządzania jakością opartego o specyfikację IATF 16949, który określa wymogi systemu jakościowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do firm/ osób, które zamierzają nawiązać współpracę z sektorem motoryzacyjnym bądź już są dostawcami i planują wdrożyć wymagania specyfikacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu IATF16949, z podejściem procesowym w branży motoryzacyjnej oraz podstawowymi założeniami systemu, łącznie z etapami jego wdrażania oraz wytycznymi dotyczącymi zasad certyfikacji.