CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Baza danych SCIP

Baza danych SCIP

Baza danych SCIP –nowy wymóg prawny dla producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów

SCIP to nowa baza danych zawierająca informacje o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w wyrobach. Została stworzona na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (Waste Framework Directive WFD).
Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek UE wyryoby zawierające substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), znajdujące się na liście kandydackiej rozporządzenia REACH (np. ołów), w stężeniu powyżej 0,1% (w/w) muszą przekazać do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) informacje na temat tych wyrobów. Zgłoszenie odbywać się będzie za pomocą narzędzi udostępnionych przez ECHA.
Celem stworzenia baza danych SCIP jest zapewnienie, że informacje na temat wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej rozporządzenia REACH są dostępne przez ich cały cykl życia, w tym także na etapie odpadu. Informacje zawarte w bazie danych będą udostępniane podmiotom gospodarczym i konsumentom.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowym wymogiem prawnym dotyczącym przekazywania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), znjadujących się na liście kandydackiej rozporzadzenia REACH. Uczestnicy szkolenia poznają bazę danych SCIP oraz dowiedzą się jakie informacje są  niezbędne do zrobienia zgłoszenia. Omówione zostaną narzędzia udostępnione przez ECHA oraz możliwości dokonywania zgoszeń grupowych. Przedstawione zostaną także sposoby gromadzenia wymaganych danych, żeby jak najefektywniej przygotować dużą liczbę zgłoszeń.
Szkolenie jest kierowane do osób pracujących w dziale Jakości, Logistyki, Zakupów, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką bazy dancyh SCIP.

Plan szkolenia:

  1. SCIP nowy wymóg prawny.
  2. Definicja wyrobu zgodnie z roporzadzeniem REACH.
  3. Substancje SVHC z listy kandydackiej roporządzenia REACH.
  4. Omówienie narzędzia udostępnionych przez Europejską Agencję Chemikaliów.
  5. Przygotowanie danych do zrobienia zgłoszenia.
  6. Zgłoszenia grupowe.
  7. Komunikacja z dostawcami w celu zgromadzenia informacji dotyczących obecności substancji SVHC w komponentach oraz zapewnienia dostarczenia numeru zgłoszenia w odpowiednim czasie.
  8. Aktualizacja zgłoszeń.
  9. Best practices.