• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

Regulamin szkoleń

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i realizacji warsztatów.

§ 1

1. CSProf zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego warsztaty szkoleniowe
w zakresie określonym w formularzu zamówienia.
2. Zmiana zakresu warsztatów szkoleniowych i harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 2

1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:
a) wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy) formularza zamówienia
szkolenia/warsztatu na adres email: info@csprof.pl;
b) terminowe uregulowanie płatności, o których mowa w §3.

§ 3

1. W zamian za przeprowadzenie szkoleń/warsztatów CSProf przysługuje wynagrodzenie określone
w zamówieniu.
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez CSProf po realizacji
szkolenia.
3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy:
51 1050 1748 1000 0090 7633 6107 w terminie określonym na fakturze.
5. Zamawiający upoważnia CSProf do wystawienia faktury VAT bez podpisu klienta.
6. CSProf zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia
szkolenia.

§ 4

1. Do obowiązków CSProf należy:
a) zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty/trenera do przeprowadzenia warsztatów
szkoleniowych;
b) przygotowanie programu warsztatów szkoleniowych i jego wykonanie;
c) udostępnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów
szkoleniowych, chyba że zamawiający zdecyduje inaczej;
d) zapewnienie każdemu uczestnikowi warsztatów samodzielnego stanowiska komputerowego
wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie o konfiguracji niezbędnej do realizacji szkolenia
warsztatu, chyba że zamawiający zdecyduje inaczej.
2. CSProf nie odpowiada za obecność na szkoleniu uczestników wskazanych przez
Zamawiającego. Specjalista/trener CSProf przeprowadzi warsztaty szkoleniowe wg programu
niezależnie od obecności wszystkich osób. Nieobecność na szkoleniu wszystkich lub części
uczestników nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia CSProf lub przeprowadzenia
dodatkowych, nieodpłatnych warsztatów szkoleniowych dla osób nieobecnych, jeżeli specjalista/trener
był gotów przeprowadzić warsztaty w umówionym terminie.
3. Oprogramowanie specjalistyczne oraz materiały i skrypty udostępnione przez CSProf w ramach
realizacji warsztatów szkoleniowych znajdują się w wyłącznej dyspozycji CSProf i podlegają ochronie
na podstawie przepisów o własności intelektualnej.
W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się nie wykonywać żadnych z niżej wymienionych
działań:
a) modyfikacja, adaptacja, zmiana, łączenie lub tłumaczenie materiałów oraz tworzenie prac
pochodnych na ich podstawie;
b) wypożyczanie, sprzedaż lub innego rodzaju przekazywanie materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek
stronie trzeciej;
c) kopiowanie lub jakiekolwiek powielanie materiałów bez pisemnej zgody CSProf

§ 5

1. Każda ze stron jest uprawniona do zmiany terminu warsztatów bez ponoszenia z tego tytułu
żadnych konsekwencji, nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem jego rozpoczęciem, w
przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących,
że przeprowadzenie warsztatów danej grupy okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione.
2. Informacja o odwołaniu warsztatów szkoleniowych wymaga formy pisemnej i powinna być
skierowana do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wskazanej w formularzu zamówienia.
3. Strona odwołująca proponuje termin, w którym mogłoby się odbyć odwołane warsztaty szkoleniowe.
Termin powinien być uzgodniony przez strony w ciąg 10 dni roboczych od dnia, w którym miałoby się
odbyć planowane warsztaty.
4. W przypadku odwołania warsztatów przez jedną ze stron z naruszeniem ust 1 lub 2 strona
ponosząca za to odpowiedzialność zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony do uiszczenia kary
umownej w wysokości 25% ceny netto wartości zamówienia.
5. Do odwoływania lub zmian terminów warsztatów uprawnieni są Reprezentanci wymienieni
w formularzu zamówienia.

§ 6

1. W przypadku braku odmiennych uregulowań niniejszej Umowy, strony ponoszą odpowiedzialność
odszkodowawczą za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem następujących
sytuacji:
a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z winy umyślnej jednej ze stron
umowy, strona ta ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody;
b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z innych przyczyn niż wina
umyślna danej strony, odpowiedzialność tej strony jest ograniczona do wartości wypłaconego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.

§ 7

1. Wszelkie dokumenty, informacje i postanowienia dotyczące zamówienia są poufne i mogą być
wykorzystane wyłącznie do wiadomości stron zamówienia w celu jego realizacji.
2. Strony podejmą stosowne środki wobec swoich pracowników i innych osób związanych z realizacją
zamówienia w celu zapewnienia poufności dokumentów i informacji.
3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w
materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2010 r. do odwołania lub wprowadzenia nowej rewizji przez CSProf.

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2020 CSProf - Szkolenia IMDS